Search This Blog

Syarat Sah, Wajib dan Rukun Puasa


Syarat sah puasa itu ada empat yaitu :


Pertama Islam, tidak sah puasanya orang kafir dan murtad (keluar dari islam).

Kedua mempunyai akal, tidak sah puasanya anak yang belum mumayyiz (belum mampu membedakan yang haq dengan yang batil), mumayyiz mulai tumbuh pada diri anak pada usia 7 tahun dan akan mencapai kesempurnaan ketika balig, pada saat mumayyiz inilah ibadah seorang anak sudah dikatakan sah walupun belum diwajibkan. Sebagai sarana latihan sehingga nantinya menjadi kebiasan bahkan ketika mencapai balig ibadah itu sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam hidupnya. Tidah sah puasanya orang idiot (tidak punya akal) dan orang gila.

Ketiga untuk wanita harus suci dari haid dan nifas (darah yang keluar sehabis melahirkan), tidak sah puasanya wanita yang haid dan nifas akan tetapi wajib qodo'.

قالت عائشة رضى الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمربقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة
Siti Aisyah berkata : saya sedang haid ketika Rosululloh masih hidup, maka saya diperintah (diwajibkan) mengqodo'i puasa akan tetapi tidak diperintah (tidak diwajibkan) mengqodo'i sholat.

Keempat Mengetahui waktu yang diperbolehkan puasa dan waktu yang tidak diperbolehkan puasa (idul fitri, idul adha dan tiga hari tasyrik 11 12 13  دوالحجة).

Syarat wajib puasa itu ada  lima:
  1. Islam
  2. Mukallaf (sudah balig dan mumayyiz)
  3. Kuat menjalankan puasa, artinya tidak sedang sakit atau bukan orang yang sudah lanjut usia (sangat tua sehingga fisiknya lemah).
  4. Sehat, artinya bukan orang yang sedang sakit yang mana apabila sakitnya digunakan untuk berpuasa menyebabkan semakin parah.
  5. Mukim atau bertempat tinggal menetap disuatu tempat, artinya tidak sedang berpergian yang melebihi jarak 90 km.
Rukun Puasa Ramadan
Rukun puasa itu ada tiga:
Pertama Niat setiap malam harinya, contoh lafadz niyat
 نويت صوم غد عن اداء فرض شهر رمضان هذه السنة ايمان وحتسابا لله تعالى
Kedua Meninggalkan perkara yang bisa membatalkan puasa.
Ketiga Orang yang menjalankan atau melaksanakan ibadah puasa.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Syarat Sah, Wajib dan Rukun Puasa"

Post a Comment